Nørre Aaby Vandværk – Generalforsamling

Generalforsamlingen er selskabets højeste myndighed.
Ordinær generalforsamling afholdes hvert år i april måned. Indkaldelse til generalforsamlinger,
såvel ordinære samt ekstraordinære, sker med mindst 14 dages varsel ved særskilt meddelse
til hvert enkelt medlem, eller ved annoncering i lokal avis med angivelse af dagsorden.
Forslag skal for at kunne behandles på ordinær generalforsamling afgives til bestyrelsens formand
senest en måned efter regnskabsårets udløb.

 

Dagsorden for den ordinære generalforsamling skal mindst omfatte følgende punkter:

 

  1. Valg af dirigent
  2. Bestyrelsens beretning
  3. Det reviderede regnskab forelægges til godkendelse
  4. Budget for det/de kommende år forelægges til godkendelse
  5. Behandling af indkomne forslag
  6. Valg af medlemmer og suppleant til bestyrelse
  7. Valg af revisor
  8. Eventuel

Alle medlemmer i Nørre Aaby Vandværk er naturligvis velkomne til generalforsamlingen.

Generalforsamling den 25. april 2024

 

Referat fra mødet: