Vedtægter

 

§ 1

 

Selskabet, der er stiftet d. 7 februar 1934, er et andelsselskab, hvis navn er Nørre Aaby Vandværk.

Selskabet har hjemsted i Middelfart Kommune.

 

§ 2

FORMÅL

 

Selskabets formål er i overensstemmelse med den til enhver tid gældende vandforsyningslov

og det for vandværkets fastsatte regulativ, at forsyne ejendomme inden for vandværkets forsyningsområde med godt og tilstrækkeligt vand, samt at varetage medlemmernes fælles interesser i vandforsyningsspørgsmål samt deraf afledte forhold.

 

§ 3

MEDLEMMER

 

Enhver, der har tinglyst adkomst til fast ejendom i forsyningsområdet, kan blive medlem af selskabet. For ejendomme, der er opdelt i ejerlejligheder, er det ejerne af de enkelte ejer-lejligheder, der er medlem med mindre andet er tinglyst på ejendommen

 

§ 4

MEDLEMMERNES RETTTIGHEDER

 

Selskabets medlemmer har ret til at blive forsynet med vand på de vilkår, der er fastsat i det af Middelfart kommune fastsatte regulativ. Ved indmeldelse udleveres vedtægter, regulativ og gældende takstblad.

 

§ 5

MEDLEMMERNES FORPLIGTIGELSER OG HÆFTELSER I ØVRIGT

 

For enhver af selskabets forpligtigelser hæfter medlemmerne personligt, subsidiært og solidarisk. Medlemmerne hæfter indbyrdes solidarisk i et forhold, der svarer til medlemmernes hovedanlægsbidrag. Beløbsstørrelsen beregnes på baggrund af det prisniveau, der er gældende på det tidspunkt, et krav gøres gældende ved domstolene.

Ethvert medlem indtræder med alle de rettigheder og forpligtigelser, der fremgår af vandværkets regulativ og takstblad – her under betaling af anlægsbidrag, samt af nærværende vedtægter.

Ethvert medlem er ansvarlig for sine eventuelle lejere. Såfremt et medlem overdrager sin ejendom er medlemmet ved dødsfald – medlemmets bo – forpligtet til at drage omsorg for at den nye ejer indtræder i medlemmets forpligtigelser over for selskabet

Når selskabet modtager meddelse om ejerskifte, ophører medlemmets forpligtigelser overfor selskabet. Det er en betingelse for godkendelse af ejerskiftet, at samtlige forfaldne ydelser til vandværket er betalt.

 

§ 6

UDTRÆDEN AF SELSKABET

 

Udtræden af selskabet kan ske ved grundens ophør som selvstændigt matrikelnummer, eller hvis ejendommen overføres til andet forsyningsområde. Såfremt en grund ophører som selvstændigt matrikelnummer, afbrydes stikledning fra forsyningsledningen, og medlemmet udtræder af selskabet. Ved udtrædelse kan der ikke udbetales eller udloddes andel i selskabets formue, ligesom eventuelle omkostninger afholdes af medlemmet.

 

§ 7

LEVERING TIL IKKE-MEDLEMMER (KØBERE)

 

Institutioner – som ifølge deres natur – eller ejere af enkelte ejendomme – som ifølge særlige omstændigheder ikke kan være medlemmer, vil mod en af bestyrelsen fastsat afgift – kunne få leveret vand. Sådanne købere skal forpligte sig til at overholde vandværkets vedtægter og regulativ. Det samme gælder distribitionsforeninger/selskaber, der helet eller helt eller delvist dækker deres leveringspligt ved køb fra selskabet. Bestyrelsen fasttlægger i hvert enkelt tilfælde vilkårene for sådanne vandleverancer.

 

§ 8

GENERALFORSAMLING

 

Generalforsamlingen er selskabets højeste myndighed.

Ordinær generalforsamling afholdes hvert år i april måned . Indkaldelse til generalforsamlinger, såvel ordinære samt ekstraordinære, sker med mindst 14 dages varsel ved særskilt meddelelse til hvert enkelt medlem, eller ved annoncering i lokal avis med angivelse af dagsorden.

Forslag skal for at kunne behandles på ordinær generalforsamling afgives til bestyrelsens formand senest en måned efter regnskabsårets udløb.

 

Dagsorden for den ordinære generalforsamling skal mindst omfatte følgende punkter :

 

  1. Valg af dirigent
  2. Bestyrelsens beretning
  3. Det reviderede regnskab forelægges til godkendelse
  4. Budget for det/de kommende år forelægges til godkendelse
  5. Behandling af indkomne forslag
  6. Valg af medlemmer og suppleant til bestyrelse
  7. Valg af revisor
  8. Eventuelt.

 

Ekstraordinær generalforsamling kan indkaldes af bestyrelsen.

Ekstraordinær generalforsamling skal indkaldes når mindst 25 % af medlemmerne fremsætter skriftligt forlangende herom til bestyrelsen, ledsaget af en skriftlig dagsorden.

I sidst nævnte tilfælde skal generalforsamlingen afholdes inden for to måneder efter modtagelsen af den skriftlige begæring , og dagsordenen skal udsendes med indkaldelse.

De på generalforsamlingen trufne beslutninger indføres i referat, der underskrives af dirigenten.

 

§ 9

STEMMERET OG AFSTEMNINGER

 

Hvert medlem har en stemme.

Et medlem kan afgive stemme ved skriftlig fuldmagt. Et medlem kan dog udover egen stemme kun afgive yderligere en stemme ved fuldmagt.

Ethvert medlem kan kræve hemmelig afstemning. Købere i henhold til § 7 har ret til at overvære generalforsamlingen og har taleret, men ingen stemmeret.

Afgørelsen træffes ved simpel stemmeflerhed. Forslag til vedtægtsændringer kan kun vedtages, når mindst 2/3 af de stemmeberettigede er til stede, og når mindst 2/3 af disse stemmer for. Er kun den ene af disse betingelser opfyldt, kan forslaget vedtages på efterfølgende ekstraordinær- eller næste års ordinære generalforsamling med 2/3 af de afgivne stemmer, uanset antallet af fremmødte stemmeberettigede.

 

§ 10

BESTYRELSEN

 

Selskabets bestyrelse består af 5 medlemmer, valgt blandt medlemmerne for 3 år af gangen, idet der hvert år på den ordinære generalforsamling afgår skiftevis 2 og 2 og 1 medlem(mer) Herudover er hvert år valgt 1 suppleant, som ved afgang fra bestyrelsen, indtræder i det afgåede medlems resterende valgperiode. Genvalg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter kan finde sted.

Bestyrelsen konstituerer sig selv. Den er beslutningsdygtig, når mindst halvdelen af medlemmerne er til stede. Bestyrelsen kan til varetagelse af den daglige drift ansætte fornødent personale og ligeledes afholde de efter dens eget skøn nødvendige udgifter til administration reparation, samt vedligeholdelse.

Bestyrelsen har ansvar for regnskabsførelsen og opstiller årsregnskab og budget.

Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden og fører referat, der underskrives af de tilstedeværende bestyrelsesmedlemmer. Anlægsvirksomhed, der overstiger det vedtagen budget incl. eventuelle henlæggelser, skal forelægges generalforsamlingen.

Bestyrelsen kan i tilfælde af overtrædelse af konkrete påbud pålægge overtræderen en særafgift som skal fremgå af takstbladet.

 

§ 11

TEGNINGSRET

 

Selskabet tegnes af formanden i foreningen med et bestyrelsesmedlem. Ved køb, salg eller pantsætning af fast ejendom og ved udstedelse af gældsbeviser kræves dog hele bestyrelsens underskrift. Bestyrelsen kan meddele prokura.

 

§ 12

REGNSKAB

 

Selskabets regnskabsår løber fra den 1. januar til den 31.december

(første regnskabsperiode den 1. juli 2007 til den 31. december 2007)

 

Det årlige overskud, der måtte fremkomme efter forsvarlige afskrivninger og henlæggelser, kan ikke udbetales til medlemmerne. Revision af regnskabet foretages af den generalforsamlingsvalgte statsautoriserede revisor.

Årsregnskabet underskrives af revisor og bestyrelse.

 

§ 13

OPLØSNING

 

Opløsning kan kun besluttes, såfremt 3/4 af samtlige stemmeberettigede stemmer derfor. Dersom opløsningen vil kunne ske uden indskrænkning i forsyningsmulighederne f.eks. ved fusion med et andet vandværk eller ved kommunal overtagelse kan opløsningen dog besluttes efter de i § 9 angivne bestemmelser vedrørende vedtægtsændringer.

Den opløsende generalforsamling træffer afgørelse om eventuelle aktivers anvendelse.

Et eventuelt overskud kan ikke udloddes til medlemmerne, men kan overføres til et andet selskab , der varetager samme eller lignende formål med selskabet.

 

§ 14

IKRAFTTRÆDEN

 

Selskabets vedtægter er sidst ændret på den ekstraordinære generalforsamling

den 21. november 2007. De træder i kraft omgående.